##เปิดตัวเจ้าสัวที่อยู่​​เบื้องหลัง vอจ่​​ๅยค่​​ๅเทoมให้ น้องมะลิ จนจบ ปโท ​​แบบไม่มีเงื่oนไข,[email protected]

เปิดตัวเจ้าสัวที่อยู่เบื้องหลัง vอจ่ๅยค่ๅเทoมให้ “น้องมะลิ” จนจบ ป.โท แบบไม่มีเงื่oนไข โดย โบว์

เผยว่า จริงๆมันก็ไม่ได้สูงลิ่วขนาดนั้นค่ะ แต่ว่าก็อยู่ในเก ณ ฑ์ของโรงเรียนนานาชาติที่เร าก็รู้กันอยู่ ว่าค่ าเ ทอ ม

ค่อนข้า งจะสูงนิดนึง แต่ว่าโ บว์กับมะ ลิโชค ดี ที่ทางคุณศุ ภชัย เจียรวรน นท์ ให้การสนั บสนุนเรื่อ งทุ นการ

ศึกษาของน้อ งซึ่งจะสนับสนุนไปจนจ บปริญญาโท เลยโดยไม่มีข้อแ ม้ใดใดทั้ง สิ้นเพร าะท่านส่งคน มาคุยกับเรา
ตั้งแต่ ตอ นที่พี่ปอป่ ว ยแล้วและบอ กว่าอยากสนับสนุนน้ องในเรื่องนี้ ก็ขอขอบคุณม ากๆค่ะ” มีเงื่อนไขอะไรมั้ย

ไม่มีเ ลยค่ะ ตอนที่เ ขามาคุยบอกว่าไม่ได้ต้องการ อะไร เขาเป็นคนช อบสนับสนุน เรื่องการศึ กษา ขอ งเด็กอยู่
แล้วแ ค่อยากเห็ นพัฒนา การของน้อ ง” เราสามารถเลือก โรงเรียนได้เองมั้ย “เลือกได้เองค่ะ เขาก็จ ะเรียกเรา

ไปคุยครั้งแรกก่อนว่าเราอยากให้น้องเรียนที่ไหน ทำ ไมถึงอยากเรี ยนโรงเรียน นี้ เราก็บ อกเหตุผ ลของเราไป

อย่างโร งเรียน นี้พี่ปอเข าอยาก ให้บุตรเรียนอยากให้เก่งเ รื่องภาษาก่อน แต่ว่าโตไ ปอาจจะไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติ

ก็ได้ ก็แล้วแต่ค วามชอบของน้อง” ค นจับต ามอง เรื่องค่าเ ทอมของน้อง “อย่างที่บอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าโรงเรียน นานาชาติ

ก็ค่อนข้างจะ แพงอยู่แล้ว แต่ก็ไ ม่ได้แ พง เวอร์อ ะไรขนาดนั้น และโรงเรียนที่น้อง เรียนก็เป็ นโรงเรีย นเล็กๆ คือสิ่งที่

เราจะดูเหนือสิ่งอื่นใด นอกจา กค่าเทอมก็คือเรื่อง ของการศึกษา ระบบกา รเรียนของเขา และระบบความปลอดภัย

การดูแลเด็กของเขามากกว่า จะดูเรื่องของค่าเทอม เราอยาก ให้น้องได้สิ่งที่ดีที่สุด เร าโชคดีมา กๆ ถ้าเรา ออกเอง

ก็คงต้อง ทำง านตั้งแต่เช้ ายันค่ำ รั บง านทุกวัน” อีกทั้งล่าสุด “น้องมะลิ” ตามรอย “พ่อปอ” เล่นละครเรื่องแรกในชีวิต

โดย “น้องมะลิ” เผยว่ารับบทเป็นนางเ อกตอนเด็ก ฟิต ติ้งเป็นที่เรียบร้ อย รู้สึกสนุกมาก ที่ ผ่านมาก็ดูผลง านข อง “พ่อปอ”

ดาราสาวชื่อดัง อวยพรวันเกิดพ่อเกรท วรินทร พร้อมเรียกพ่อตาดิฉัน

VDO ดาราสาวชื่อดัง อวยพรวันเกิดพ่อเกรท วรินทร พร้อมเรียกพ่อตาดิฉัน

Add a Comment

Your email address will not be published.