ประกาศหยุดเรียน ตั้งเเต่ 8 เม.ย.เป็นต้นไป

ประกาศของ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักเรียน รวมทั้งอันตรายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเฝ้าระวังให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามประกาศจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทอง เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด

ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียน ป.2 ว่ามีบุคคลภายในครอบครัว จำนวน 1 ราย ได้รับผลยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ครอบครัวได้เข้ารับการรักษา และอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. โรงเรียนประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ทุกแผนก ทุกระดับ เพื่อรักษามาตรการ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กำหนดสอบปลายภาคใน บางวิชาที่เหลือ (ครูประจำชั้นจะส่งรายละเอียดท่านผู้ปกครองทราบต่อไป)
  2. โรงเรียนจะจัด Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณโรงเรียน ในห้องเรียนห้องน้ำ โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ฯลฯ
  3. เรียนมาเพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบ เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการของบุตรหลาน หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย ให้รีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาล และขอให้ท่าน

ผู้ปกครองแจ้งข้อมูลให้กับทางโรงเรียนทราบทั้งนี้ทางโรงเรียนจะติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

มังกรทอง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อทางโรงเรียนมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับทราบทางเพจของโรงเรียนในช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและนักเรียน โปรดดูแลรักษาสุขภาพของ บุตรหลาน งดเดินทางไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *