เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ 24 มิ.ย.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผุ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แถลงสถานการณ์ CV-19 จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้ อเพิ่ม 254 ราย ยอดสะสม 7,024 ราย หายป่ว ย 5,108 ราย ทั้งหมด 11 อำเภอ มี 7 อำเภอที่ติดเชื้ อ อ.เมืองชลบุรี 68 ราย ศรีราชา 32 ราย บางละมุง 21 ราย สัตหีบ 115 ราย บ้านบึง 5 ราย พานทอง 3 บ่อทอง 3 ราย

โดยตรวจเชิงรุกคลัสเตอร์ตลาดเช้าสัตหีบ พบติดเชื้ อเพิ่มถึง 111 ราย เก็บตกเชิงรุกคลัสเตอร์ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 15 ราย เก็บตกเชิงรุก คลัสเตอร์ราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบา ด จึงมี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 39/2564

1.ให้ปิดสถานประกอบกิจการ ตลาดใหม่ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 รวม 14 วัน และให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโร คโดยเคร่งครัด

2 .ให้ปิดสถานประกอบกิจการ ตลาดเช้าสัตหีบและสถานประกอบการโดยรอบตลาดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 4 กรกฎาคม 2564 รวม 10 วัน และให้สถานประกอบกิจการรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโดยเคร่งครัด